Andrei Negru

Andrei Negru

Şef al Departamentului Drept Public, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova

Doctor habilitat în drept, profesor universitar

Informații personale:
locul nașterii: s. Horodişte, r-l Călăraşi
data nașterii: 01.06.1971

Informații de contact:
str. M. Kogălniceanu, 65, bloc 2A, bir. 25,  Chişinău
negruan@list.ru
+37369136225

Domeniile de cercetare:
Mari sisteme de drept contemporan;
Teoria Generală a Statului si Dreptului;
Fenomenul justiției în statul contemporan;
Dreptul judiciar.

Disciplini predate:
Teoria Generala a Statului și Dreptului – licență, Ciclul I;
Condiţii determinatorii ale calităţii şi eficienţei justiţiei contemporane – masterat, ciclul II, drept public și guvernare electronică.

Educație și formare:
2013: Doctor habilitat în drept în drept, Universitatea de Stat din Moldova, tema tezei: Consolidarea justiției în statul contemporam democratic (aspecte teoretico-practice);
2000: Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, tema tezei: Independența puterii judecătorești;
1994: Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova;
1988: şcoala medie.

Experiență relevantă:
28.11.2018 – atrbuit prin hotărârea ANACEC titlul didactic profesor universitar;
04.04.2017 – ales în funcția de profesor universitar, Departamentul Drept Public, Facultatea de Drept, USM;
04.04.2016  – ales în funcția de Director al Departamentului Drept Public, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, pentru un mandat de 5 ani;
15.06.2015 – funcția de Director Interimar al Departamentului Drept Public, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova;
29.12.2009 – 29.12.2013 – membru al Consiliului Superior al Procurorilor din Republica Moldova;
18.12.2008 – Atestat de Mediator;
01.09.2004 –15.10.2006 – funcţia de decan al Facultăţii de Drept, prim-prorector, Universitatea de Studii Europene din Moldova;
2001 – conferenţiar universitar în cadrul Catedrei Teoria şi Istoria Dreptului, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova;
01.09.2001–01.09.2004 – funcţia de locţiitor al decanului Facultăţii de Drept, Universitatea de Stat din Moldova;
01.09.1997 – lector în cadrul Catedrei Teoria şi Istoria dreptului, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova;
28.12.1994 – avocat în cadrul Biroului de avocaţi Facultatea de Drept, Chişinău, Moldova;
15.09.1994–19.05.2000 doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova;
25.08.1994 – lector asistent în cadrul Catedrei Disciplini Statale, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

Publicații:

La data elaborării CV-ului este autorul a 60 publicații științifice și didactico-metodice.

 1. NEGRU A., Independenţa personală a judecătorului în condiţiile statului de drept. Administraţia Publică, nr. 1, Chişinău 2000;
 2. NEGRU A., ARAMĂ E. Reflecţii asupra principiului nerectroactivităţii actelor normativ – juridice. Revista naţională de drept, nr. 3, Chişinău, 2001;
 3. NEGRU A., ARAMĂ E. Retroactivitatea legii şi drepturile subiective. Analele Ştiinţifice ale USM, Chişinău 2001;
 4. NEGRU A., Unele consideraţii cu privire la compararea sistemelor de drept. Analele Facultăţii de Drept, Chişinău 2001;
 5. NEGRU A., Eficacitatea dreptului. Administrarea Publică, nr. 3, Chişinău 2002;
 6. NEGRU A., Caracteristica generală a unor teorii privind clasificarea sistemelor de drept ale lumii. Revista naţională de drept, nr.11, Chişinău 2002;
 7. NEGRU A., Particularităţile ce stabilesc deosebirile dintre familiile romano-germanică şi anglo-americană. Revista naţională de drept, nr. 12, Chişinău 2002;
 8. NEGRU A., Предпосылки становления правового государства. Теоретическое и практическое значение их определения. Закон и жизнь, nr. 11, Chişinău 2002;
 9. NEGRU A., Statul şi justiţia ca o reflectare a coraportului dintre stat şi drept. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, 28 septembrie 2006, Chişinau 2006;
 10. NEGRU A., Organizarea şi competenţa Consiliului Superior al Magistraturii. Noţiuni generale. Aspect comparat. Revista Naţională de Drept, nr. 12, Chişinău, 2006;
 11. NEGRU A., ZAHARIA V.,Teoria generală a dreptului şi statului în definiţii şi scheme (note de curs). Chişinău, Bons Offices, 2009, 200p.;
 12. NEGRU A., Aplicarea dreptului – formă specială a realizării dreptului. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009, Bons Offices, Chişinău, 2009;
 13. NEGRU A., Identificarea statutului de autoritate a justiţiei contemporane într-un stat democratic. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Problemele actuale ale istoriei, teoriei dreptului şi ştiinţelor administraţiei publice (1-2 octombrie 2009)” , ASEM, Chişinău 2010, p.35-37;
 14. NEGRU A., Problemele actuale ale autorităţii judecătoreşti în Republica Moldova. Conferinţa ştiinţifică jubiliară internaţională „50 ani ai facultăţii de drept, USM”, Chişinău, 2009;
 15. NEGRU A., NEGRU B., Reflecţii cu privire la legitimitatea Consiliului Superior al Magistraturii în contextul legislaţiei naţionale actuale şi a standartelor europene. Revista Naţională de Drept, Chișinău, Nr1, 2010;
 16. NEGRU A., Aspecte de legalitate a reglementărilor juridice naţionale din sfera justiţiei. Revista Naţională de Drept, Nr.2 2010;
 17. NEGRU A., Cariera judecătorului în realitatea juridică naţională.Tendinţe de reglementare. Studii juridice, Chişinău, Nr 1, 2010;
 18. Negru A., Caracteristica şi valoarea reglementărilor constituţionale ce determină organizarea şi funcţionalitatea justiţiei. În contextul Legii Fundamentale a Republicii Moldova. Studii juridice, Chişinău, Nr 4, 2010;
 19. NEGRU A., Expunere de opinii referitoare la reglementările juridice naţionale în domeniul formării şi activităţii Colegiului disciplinar şi a răspunderii disciplinare a judecătorilor. Revista Naţională de Drept, Nr1, 2011;
 20. NEGRU A., Opinii cu privire la organizarea, abordarea metodologică şi sarcinile atestării magistraţilor. Sesiunea ştiinţifică Teorii şi practici ale guvernării democratice, Chişinău – Republica Moldova, 23-24 octombrie 2010// Chișinău, 2011, Elena V.I., CAIETUL ŞTIINŢIFIC al ISAM, 4/2011;
 21. NEGRU A., Condiţii de formare a carierei magistraţilor în sistemul juridic naţional (Republica Moldova). Conferinta Internationala Bienala organizata de Facultatea de Drept si Stiinte Administrative din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara (29 – 30 octombrie 2010)// Volumul ştiinţific al Facultăţii de drept şi ştiinţe administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. nr.1. Bucureşti, 2011. p.762-771/ Comunicările prezentate în cadrul Conferinţei internaţionale Bienale, ediţia a 8-a;
 22. NEGRU A., Aportul justiției în valorificarea procesului de mediere. ”Creșterea impactului cercetării și dezvoltării capacității de inovare”, Conferință științifică cu participare internațională consacrată aniversării a 65-a a USM, 21-22 septembrie 2011, Rezumatele comunicărilor, Științe sociale, V – I, USM, Chișinău, 2011;
 23. NEGRU A., Valorificarea capacității societății civile în procesul de reformare a justiției. Conferința internațională științifico-practică cu genericul ”Societatea civilă în realizarea Strategiei de reformare a sectorului justiției 2011-2016”, 14 octombrie 2011, Chișinău, Revista Națională de Drept, Ediție specială, Nr 10-11, 2011;
 24. NEGRU A., The principle of justice consolidation – an immanent condition of the contemporary justice. Jurnalul de Studii Juridice, Iași, 2012;
 25. NEGRU A., Finalităţi doctrinare şi praxiologice ale justiţiei consolidate. Pandectele Române. Craiova, Universul Juridic, Nr 12, 2012;
 26. NEGRU A., The identification and manifestation of the modern justice consolidation process. Jurnalul de Studii Juridice, Iași, 2012;
 27. NEGRU A., Consolidarea justiției în statul contemporan democratic.Monografie.Chișinău: Sirius,2012, 240 p.;
 28. NEGRU A., Aprecieri de esență a principiului consolidării justiţiei. Legea și Viața, Chișinău, 11, 2012;
 29. NEGRU A., Valorificări teoretice și perspective praxiologice ale fenomenului justiției consolidate. Legea și Viața, Chișinău, 2012, nr. 11;
 30. NEGRU A., POALELUNGI M. Argumentarea imunității magistratului în realitatea juridică națională. Revista Națională de Drept, Chișinău, 2012, nr.11;
 31. NEGRU A., NOVAC T., Perceperi de esență și conținut al statutului magistratului. Revista Națională de Drept, 2014, nr.8;
 32. NEGRU A., NOVAC T., Formele răspunderii juridice a magistratului. În: Revista Națională de Drept, Chișinău, 2014, Nr. 9, pag. 18 – 25;
 33. NEGRU A., Condiții determinatorii ale calității și eficienței justiției. Ghid metodic. Ciclul II. Master Drept public. CEP USM, 2017, 69 p.
 34. NEGRU A. Evenimente juridice doctrinar-praxiologice. Compendiul jurisprudenței Curții Constituționale a Republicii Moldova (1995-2017). În: Revista Națională de Drept. Chișinău, 2017, nr.9;
 35. NEGRU A., CHICU O., Interacțiuni doctrinare între răspunderea și responsabilitatea juridică. În: Studia Universitas, Chișinău, 2018. nr.1;
 36. NEGRU A., CRECIUN N., Reconceptualizarea funcției de control a inspecției judiciare. În: Studia Universitas. Chișinău, 2018. nr.1;
 37. NEGRU A., Excepția de ilegalitate în realitatea unei societăți informaționale. În: Redimensionarea valorilor democratice în condițiile societății informaționale. Conferința științifico-practică internațională, 7-8 decembrie 2017. Chișinău. 2018. p.11-25;
 38. Negru A., Riscurile la care poate fi expusă societatea civilă în condițiile  realității informaționale contemporane. În: Redimensionarea valorilor democratice în condițiile societății informaționale. Conferința științifico-practică internațională, 7-8 decembrie 2017. Chișinău. Chișinău, 2018, p. 181-189;
 39. NEGRU A. Perspectivele de modernizare a justiției naționale. Conferința științifică națională cu participare internațională ”Integrare prin cercetare și inovare”. 8-9 noiembrie 2018. Rezumatul comunicărilor. Științe juridice. Chișinău, 2018. p. 54-57.
 40. NEGRU A., Teoria Generală a Dreptului şi Statului în definiţii, interpretări, scheme. Note de curs, Chișinău, CEP USM, 2018, 268 p.
 41. NEGRU A., Cercetarea doctrinară şi activitatea didactică. Marcante realizări ale d-nei profesor universitar, doctor habilitat, Elena Arama. În: Materialele Conferinței ”Statul și Dreptul, între tradiție și contemporanietate, In honorem prof.univ.,dr.hab Elena Aramă”, 28 martie 2019.
 42. NEGRU A., Rolul justiției în procesul edificării și valorificării unui regim politic democratic. În: Materialele Conferinței ”Statul și Dreptul, între tradiție și contemporanietate, In honorem prof.univ.,dr.hab Elena Aramă”, 28 martie 2019.

Comunicări ştiinţifice :
 Autorul a 60 publicații științifice și didactico-metodice

Stagii profesionale:
Anul 2001 – Universitatea Bordeoux IV, Franța și Universitatea din Pamplona, Navarra, Spania – 4 luni.
Domeniul de interes științific – Pregatirea  profesională a judecătorilor, dreptul constitutional comparat.

Limbi străine cunoscute
Rusa  C
Franceza A-B
Spaniola A
Româna – limba maternă