Dorin Cimil

Dorin Cimil

2019 – prezent: Președintele Comisiei Electroal Centrale

Date de contact
022577836, 079455151
docim@mail.ru

Domenii de cercetare
Drept civil, dreptul contractelor, calificarea raporturilor civile

Discipline predate
Drept civil (contractele speciale) – curs licență
Calificarea raporturilor civile – curs masterat
Dreptul transportului – curs licență

Educație și formare
– Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moscova “M.V.Lomonosov”, 2001. Tema tezei de doctorat: “Modelul juridico-civil al raporturilor de leasing financiar in Federatia Rusa si Republica Moldova”
– Licenţă în drept – Universitatea de Stat din Moldova, 1995

Activitate profesională
1995-prezent: conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
1996-prezent: avocat al BAA “Facultatea de drept”

Publicații

Manuale
Drept civil  Prelegeri. Unelem categorii de obligații.  Autori Gh. Chibac, D.Cimil. USM, Facultatea de drept, 2002  

Monografii
Calificarea raporturilor contractuale. Studiu monografic, Ed.Grafema Libris, 2013.

Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova
1. Critici aduse teoriei contractului administrativ,  Revista Natională de Drept nr. 10-12., 2009. Ediţie specială.
2. Natura juridică a răspunderii subsidiare, Revista Naţională de Drept nr. 3., 2009. (Coautor: Sorin Bruma)
3. Natura juridica a raspunderii subsidiare. Revista Naţională de Drept nr. 4., 2009. (Coautor: Sorin Bruma)
4. Importanţa juridică a negocierii contractelor,  Revista Naţională de Drept nr. 5., 2011.
5. Oportunitatea modelelor contractuale legale, Revista Naţională de Drept nr. 2., 2012.
7. Antecontractul, Revista Naţională de Drept nr.9., 2011.
8. Analiza juridico-economică a dobînzii convenţionale în contractele de împrumut.,  Revista Naţională de Drept nr. 3., 2011.
9. Valenţa juridică a clasificării contractelor civile,  Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, 2011, nr. 3 (43) . (Coautor: Bot Alexandru)
10. Instituţia calificării contractelor civile,  Revista Naţională de Drept,  nr. 4, 2011
11. Recalificarea locaţiunii în raporturile de transport feroviar al bunurilor,  Avocatul poporului nr. 1-2 din 2012 (Coautor: Bot Alexandru)
12. Reflecţii asupra teoriei contractului civil, Revista Naţională de Drept,  nr. 4, 2012
13. Criteriile de calificare a clauzelor abuzive, Revista Institutului Naţional al Justiţiei, nr. 1, 2013
14. Obligaţia juridică de informare, Revista Institutului Naţional al Justiţiei, nr. 3, 2013
15. Obligatia juridica de informare,  Revista Institutului Naţional al Justiţiei, nr. 4, 2013

Comunicări ştiinţifice
1. Criteriile de calificare a clauzelor abusive, Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională dedicată aniversării a 80 de ani de la naşterea d-lui Victor Volcinschi, doctor în drept, profesor universitar, cu genericul: „Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice: tradiţii, actualitate şi perspective”, 22 aprilie 2013.
2. Dreptul de a fi informat şi obligaţia de informare în raporturile contractuale , Conferinţa internaţională, ştiinţifico-practică cu genericul “Codul civil al Republicii Moldova: 10 ani – realizari, rezerve şi perspective ”, Chişinău, 19-20 septembrie 2013.
Impactul practicii judiciare asupra dezvoltării legislaţiei civile, Conferinţa internaţională, ştiintifico-practică cu genericul  “Codul civil al Republicii Moldova: 10 ani – realizari, rezerve şi perspective ”, Chişinău, 19-20 septembrie 2013.
3. Caracterul rezonabil al dobînzii convenţionale în reglementarea legislaţiei civile a Republicii Moldova, Conferinţa cu genericul „Reforma legislativă în dreptul românesc”, 21-22 aprilie 2011.
4. Analiza teoretică a abordărilor practicii judiciare privind efectele nulităţii în cadrul grupurilor de contracte, Conferinţa ştiinţifică cu participare international cu genericul “Interferenţe universitare- integrare prin cercetare şi inovare”, Chişinău, 2012.
5. Ideoogia si economia contractului civil, Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională “Interferenţe universitare- integrare prin cercetare şi inovare”, Chisinau, 2012.
6. Calificarea juridico-civila a raporturilor de creditare în temeiul legislaţiei civile a Republicii Moldova  Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul  “Problemele actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european”, Chişinău, 2008.
7. Interesul modern al califiării contractelor, Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare international cu genericul “Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”, 21-22 septembrie 2011.
8. Antecontractul, Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare international cu genericul “”, 21-22 septembrie 2011.
9. Calificarea contractului civil – metode si procedee,  Studii juridice în onoarea prof.univ.dr.Gheorghe Chibac, USM,  Facultatea de drept, 2013.

Comentarii de legi şi alte acte normative
Comentariul Codului civil al R.M., Ed. a II, Cartea a III, art. 823-826, 859-866, 923-930, 1030-1085, 1179-1221.

Alte publicaţii
1.  Calificarea contractului civil – metode şi procedee, www.dreptprivat.wordpress.com
2. Analiza teoretică a abordărilor practicii judiciare privind efectele nulităţii în cadrul grupurilor de contracte,  www.dreptprivat.wordpress.com.
3. Drept civil. Partea specială. Scheme, speţe, teste. Colectiv de autori USM, Facultatea de drept, Catedra drept civil, 2013 (tema nr. 12, 13, 15, 16, 17)

Membru în asociații profesionale EMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE
Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 1996-prezent

Membru în instituții naționale/internaționale
1 Consiliului ştiinţific al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
2. Membru al RACIPS

Limbi străine
Rusă – Fluent
Franceză – Fluent
Engleză – Bine