Dorina Gurev

Dorina Gurev

Şef interimar al Departamentului Drept penal al Facultăţii de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, doctor în drept, lector universitar

Informaţii personale
locul naşterii: s.Frasin, r-nul Donduşeni, Republica Moldova
data naşterii: 23 ianuarie 1974 

Informaţii de contact
Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 A, bir. 12, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 692 57 335
E-mail: dorina.gurev.drept@gmail.com 

Domeniile de cercetare
Drept penal
Delincvenţa juvenilă

Disciplini predate
Drept penal. Partea Generală
Drept penal. Partea Specială
Delincvenţa juvenilă

Educaţie şi formare

2009 – 2012: Studii de doctorat, Titlul ştiinţific: Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept; Tema tezei de doctor: „Răspunderea penală pentru infracţiunea de răpire a unei persoane;
2007 – 2008: Studii de master, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept;
2004 – 2006: Studii de licenţă, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept;
1991 – 1996: Studii de licenţă, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică şi Cibernetică.

Experienţă relevantă
septembrie 2019 – prezent: Şef interimar al Departamentului Drept penal, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
septembrie 2018 – august 2019: Secretarul Consiliului profesoral al Facultăţii de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
octombrie 2017 – prezent: avocat în cadrul Cabinetului Avocatului „Gurev Dorina”
septembrie 2008 – prezent: lector universitar, Catedra Drept penal şi Criminologie (Departamentul Drept penal din 2015), Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

Alte responsabilităţi profesionale
din octombrie 2019: Preşedinte al Consiliului Departamentului Drept penal al Facultăţii de Drept a USM;
iulie 2018 – iunie 2019:Secretarul Consiliului profesoral al Facultăţii de Drept, Universitatea de Stat din Moldova;
din septembrie 2018: Membrul Consiliului profesoral al Facultăţii de Drept, Universitatea de Stat din Moldova;
din 2016: Responsabil de Programul de master Drept penal (90 credite).

Cursuri de formare:
1. Atelierul de lucru pentru dezvoltarea abilităţilor profesionale cu genericul „Identificarea metodelor moderne de predare şi elaborarea unui suport de curs eficient”, organizat de către USAID, ABA Rule of Law Initiative şi Institutul Naţional al Justiţiei, desfăşurat la Chişinău, 2009;
2. Cursul tematic de formare continuă „Evaluarea rezultatelor academice din perspectiva competenţelor” în volum de 24 ore, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Formare Continuă, 10 mai 2011;
3. Seminarul metodic cu genericul: „Integrarea interactivă a materialelor video în predarea dreptului”, organizat de Consiliul Absolvenţilor Programelor de Schimb finanţate de Guvernul SUA în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, 2010;
4. Cursuri de formare la Modulul psihopedagogic, Universitatea de Stat din Moldova, ianuarie 2014-decembrie 2015;
5. Training to develop a report of self-evaluation for education institutions in Moldova on 19-20 January 2015, organized by Estonian Hegher Education Quality Agency, Chişinău, 2015;
6. Modulul de instruire „Standarde de performanţă ale avocatului la etapele iniţiale ale urmării penale”, Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova în parteneriat cu Biroul Asociat de Avocaţi „Avocaţii Publici”, 23-24 iunie 2016;
7. Seminar de instruire „Educaţia în baza proiectelor, bazată pe rezolvare de probleme”, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 19 noiembrie 2018;
8. Modulul de formare continuă „Asigurarea calităţii în învăţământul superior”, Universitatea de Stat din Moldova, 26 februarie-14 martie 2019;
9. Modulul de formare continuă „Managementul proiectelor”, USM, 12 martie-02 aprilie 2019.

 Seminare, conferinţe:

1. Conferinţa cu genericul: „Reforma legislativă penală”, organizată de Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, România, Facultatea de Drept, sub egida Anului Jubiliar Petre Andrei, 23 aprilie 2010;
2. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională cu genericul: „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltării capacităţii de inovare”,Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 21-22 septembrie 2011;
3. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică: „Societatea civilă în realizarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 2011-2016”, Chişinău, 14 octombrie 2011;
4. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională cu genericul: „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”,Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 25-26 septembie 2012;
5. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională cu genericul: „Integrare prin cercetare şi inovare”,Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 26-28 septembie 2013;
6. Conferinţa internaţională MoodleMoot Moldova 2014, ELEARNING&SOFTWARE, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 23 mai 2014;
7. Conference Internationale Francophone des Doctorants en Droit Penal „La protection penale des droites fondamentaux”, organizată de Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, România, Facultatea de Drept, 6-9 noiembrie 2014;
8. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovarecu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova (Chişinău, 28-29 septembrie 2016);
9. Colloque des Jeunes Pénalistes francophones „La prévention et le combat du terrorisme par des moyens du droit pénal”, organizată de Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, România, Facultatea de Drept, 14-17 decembrie 2016;
10. Conferinţa ştiinţifică aniversare cu participare internaţională „Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional” organizate cu prilejul celebrării a 60 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 01 – 02 octombrie 2019;
11. Masa rotundă dedicată Zilei Europene de luptă împotriva traficului de fiinţe umane cu genericul „Fenomenul traficului de fiinţe umane: de la origini până în prezent”, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 21 octombrie 2019;
12. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale” organizată în contextul a 70 de ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 13-14 decembrie 2019.

Publicaţii

Monografii
Răspunderea penală pentru răpirea unei persoane. Chișinău: Tipografia Centrală, 2018. 344 p.

Materiale metodico-didactice
1. Delincvența juvenilă. Suport de curs (coautor: M.Strulea). Chișinău: CEP USM, 2013. 317 p.
2. Delincvența juvenilă. Suport de curs (coautori: M.Strulea, M.Botnarenco). Chișinău: CEP USM, 2017. 371 p.
3. Delincvența juvenilă. Ghid metodic (coautori: M.Strulea, M.Botnarenco), Chișinău: CEP USM, 2017. 148 p.

Culegeri
Culegere de acte normative relevante disciplinei Delincvența juvenilă. (coautori: M.Strulea, M.Botnarenco). Chișinău: CEP USM, 2017. 291 p.

Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova
1. Particularitățile obiectului infracțiunii de răpire a unei persoane (art.164 CP RM). În: Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul V, nr.8 (48), 2011, p.49-58
2. Particularitățile activității infracționale neconsumate în contextul infracțiunii de răpire a unei persoane. În: Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul VI, nr.3 (53), 2012, p.157-164
3. Reflecții teoretice și practice asupra violenței în contextul infracțiunii de răpire a unei persoane. În: Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 1, 2013, p. 58-64
4. Răpirea unei persoane săvârșite prin participaț În: Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul VII, nr.8 (68), 2013, p.121-132
5. Reglementări la nivel european în materia justiției juvenile. În: Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”, 2014, nr.8 (78), p.159-167 (coautor: Maria Strulea)
6. Formele comportamentului deviant al minorilor. În: Revista Ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”, 2014, nr.8 (78), p.168-175 (coautor: Maria Strulea)
7. Aspecte de drept comparat privind privațiunea ilegală de libertate și răpirea unei persoane. În: Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, nr.3 (83), 2015, p.133-140

Comunicări ştiinţifice
1. Delimitarea răpirii unei personae de luarea de ostatici. În: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională cu genericul: „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltării capacităţii de inovare”,Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 21-22 septembie 2011. Rezumatele comunicărilor, p.290-294;
2. Probleme de identificare a semnelor laturii obiective a infracțiunii de răpire a unei persoane. În: Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică: „Societatea civilă în realizarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 2011-2016”, 14 octombrie 2011, Chişinău, nr. 10-11, 2011, p. 138-142;
3. Unele reflecții asupra momentului de consumare a infracțiunii de răpire a unei persoane. În: Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională cu genericul: „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”,Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 25-26 septembie 2012. Rezumatele comunicărilor, p.123-126
4. Minorul – victimă a infracțiunii de răpire a unei persoane. În: Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională cu genericul: „Integrare prin cercetare și inovare”,Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 26-28 septembie 2013. Rezumatele comunicărilor, p.130-134
5. Răpirea unei persoane cu cauzarea intenționată a vătămării grave a sănătății sau a integrității corporale: problematica încadrării juridice și soluț În: Rezumatele comunicărilor prezentate la Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova (Chişinău, 28-29 septembrie 2016), Seria „Ştiinţe socioumanistice”, Vol.II, p.108-112.
6. Unele aspecte teoretice și practice ale răspunderii penale pentru infracțiunea de răpire a unui minor de către o rudă apropiată (art.1641 CP RM). În: Rezumatele comunicărilor prezentate la Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova (Chişinău, 28-29 septembrie 2016), Seria „Ştiinţe socioumanistice”, Vol.II, p.40-44.
7. Comportamentul suicidar al minorului: tendințe și prevenire. În: Materialele Conferinței științifice „Devianţă și criminalitat evoluţie, tendinţe şi perspective”, Vol. II, Ediţia a II-a, 2016, Bacău (România) (coautor: M. Botnarenco)

Membru în asociaţii profesionale
Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, din 2017

Limbi străine cunoscute
Engleza – independent (B1)
Rusa – independent (B2)

Diplome:
Diploma pentru realizări pe tărîmul didactico-științific, activitate sindicală meritorie, decernată cu prilejul celei de-a 50-a aniversare a USM.
Diploma de Gradul I a Parlamentului Republicii Moldova, decernată pentru activitate protigioasă didactico-ştiinţifică, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul dreptului, promovarea ştiinţei juridice la nivel naţional şi internaţional, atitudine responsabilă şi devotament în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi cu prilejul celei de-a 60-a aniversare de la fondarea Facultății de Drept a Universităţii de Stat din Moldova.