Elena Belei

Elena Belei

Educație
2003: Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova (Tema tezei de doctor „Incompatibilități legale în procesul exercitării dreptului la muncă”)
2001-2002: Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova
1997-2001: Licența în drept, Universitatea de Stat din Moldova

Experiență
iunie 2021–prezent: Șef Departament Drept Procedural, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
noiembrie 2020–2021: Membră în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii
noiembrie 2017–2020: Secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
august 1997–prezent: Conferențiar universitar în cadrul Catedrei Drept Procesual Civil, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
iunie 2016–decembrie 2017: Șef Departament Drept Procedural, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
martie 2015–august 2015: Șef al Cabinetului ministrului Justiției
iunie 2010–iunie 2015: Şef Catedră Drept Procesual Civil, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
februarie 2008–februarie 2010: Şef Direcţie tratate şi integrare europeană, Ministerul Justiţiei
septembrie 2007–prezent: Formator naţional în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei
august 2004–august 2006: Prodecan Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
Biroul Asociat de Avocați „Facultatea de Drept” (licență suspendată)

Alte activități profesionale
Membru al Colegiului științific al Revistei române de executare silită
Membru al Colegiului de redacție al Revistei Institutului Național al Justiției
iunie 2015–prezent: Vicepreședinte al seminarului științific de profil Drept privat
noiembrie 2016–noiembrie 2017: Membru al Colegiului privind Selecția și Cariera Procurorilor de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală.
martie 2015–iunie 2016: Membru al Consiliului Institutului Național al Justiției
august 2006–iunie 2010: Membru al Consiliului Institutului Național al Justiție
aprilie 2013–martie 2015: Membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorului de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii.
ianuarie 2012–ianuarie 2017: Membru al Consiliului științific al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova
aprilie 2012–aprilie 2016: Membru al Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești de pe lângă Ministerul Justiției
iunie 2012–iunie 2015: Secretar al Seminarului științific de profil Drept privat, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
iulie 2007–decembrie 2012: Membru al Colegiului de calificare a judecătorilor de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii
septembrie 2007–februarie 2009: Membru al juriului pentru Programul Administraţie Publică şi Bună Guvernare, Fundația Soros Moldova

Lucrări științifice

I. Manuale

1. Drept procesual civil, partea specială. Curs universitar, (coautor) redactor responsabil Al. Conjuhari // Chişinău, 2009. – 438 p.
2. Manualul judecătorilor pentru cauze civile, (coautor). Ediţia II, coordonatori: Mihai Poalelungi, Elena Belei, Diana Sârcu // Î.S. F.E.-P. “Tipografia Centrală”, Chișinău, 2013. – 1197 p.
3. Modele de acte judecătorești. Procedura civilă. Coordonatori: Elena Belei și Mihai Poalelungi // Î.S. F.E.-P. “Tipografia Centrală”,Chișinău, 2014. – 1137 p.
4. Drept procesual civil, partea generală. Coordonator științific, redactor responsabil, coautor Elena Belei // Chișinău, editura Lexon și editura Cartea Juridică, 2014. – 444 p.
5. Belei E., ș.a. Drept procesual civil. Partea generală. Chișinău. Editura Lexon, 2016. – 461 p.
6. Belei E., ș.a. Drept procesual civil. Partea specială. Chișinău. Editura Lexon, 2016. – 490 p.
7. Pregătirea cauzelor civile pentru dezbateri judiciare. Ediția II. Coordonatori: Elena Belei și Mihai Poalelungi, Chișinău, 2016. – 760 p.

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

8. Litigiile individuale de muncă generate de refuzul angajării în câmpul muncii // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socio-umane”, vol. I. – Chişinău, 2000, p.184-187;
9. Aspecte practice ale încheierii contractului individual de muncă. Conferința corpului didactico-ştiinţific „Bilanțul activității științifice a USM pe anii 1998/1999”. – Chişinău. – 2000, p.47-48;
10. Interferenţa integrității morale cu exercitarea dreptului la muncă // Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova „Probleme actuale ale jurisprudenței”. Seria nouă nr.5. – Chişinău. – 2001, p.127-135;
11. Repere internaționale ale libertății dreptului la muncă // Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova „Probleme actuale ale jurisprudenței”. Seria nouă nr.5. – Chişinău. – 2001, p.136-142;
12. Exigenţa profesionalismului pe piața forței de muncă a Republicii Moldova // Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. Seria „Științe socio-umanistice”. Vol.I. – Chişinău, 2002, p.121-125
13. Natura juridică a incompatibilităților în dreptul muncii // Revista de drept privat. – Chişinău. – 2002. – Nr.3, p.54- 66;
14. Revizuirea hotărârilor judecătoreşti civile pentru cazul descoperirii unor înscrisuri probatoare noi (lit. c) art. 449 CPC RM) // Revista națională de drept – Chişinău – 2007. – Nr.4, p.40
15. Exigenţe faţă de hotărârea judecătorească // Revista Institutului național al justiţiei, (publicaţie ştiinţifico-practica, informativă şi de drept) – Chişinău – 2008 – nr.1-2, p.91-96;
16. Acțiunea reconvențională în procesul civil al Republicii Moldova // Revista Institutului Național al Justiției, (publicaţie ştiinţifico-practica, informativă şi de drept) – Chişinău – 2014 – nr.4, p.44-51;
17. Puterea de lucru judecat al tranzacției // Revista Institutului Național al Justiției, (publicaţie ştiinţifico-practica, informativă şi de drept) – Chişinău – 2014 – nr.4, p.16-22;

Comunicări științifice

1. Reformarea instituției revizuirii în contextul apărării drepturilor persoanelor care nu au fost atrase în proces // culegere de materiale ale Conferinței internaționale ştiinţifico-practică „Probleme actuale ale legislației naţionale în contextul procesului integraționist european” consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea (15 decembrie 2007) – Chişinău – 2008. – p.236;
2. Asigurarea calităţii actului de justiţie pe calea revizuirii actelor de dispoziţie judecătoreşti irevocabile, (coautor Igor Coban) // Conferința internațională „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului”, Chişinău, 14-15 martie 2009;
3.Răspunderea disciplinară a executorilor în RM – realităţi şi perspective, publicat în Culegerea de comunicări ale Conferinţei internaţionale „Executarea silită în reglementarea Noului Cod de procedură civilă”, Tirgu-Mureș, România, în perioada 30 august – 1 septembrie 2012.
4. Precedentul judiciar în Republica Moldova – provocare sau finalitate, Congresul internaţional „Reformele legislative, judiciare şi administrative”, 13-15 iunie 2013, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, România.
5. Probleme de reglementare şi aplicare a normelor procesuale privind asigurarea acțiunii civile, Conferința internațională „Institutii ale procesului civil si ale executării silite” organizată la Târgu Mureş, România, in perioada 29-31 august 2013.
6. Puterea de lucru judecat a tranzacției, Conferința internațională, ştiinţifico-practică „Codul civil al Republicii Moldova: 10 ani – realizări, rezerve şi perspective.” 19-20 septembrie, 2013, Chişinău.
7. Acțiunea reconvențională în procesul civil al Republicii Moldova, Conferința internațională „Procesul civil si executarea silită, experiența unui nou început” organizată la Târgu Mureş, România, în perioada 28-30 august 2014.
8. Întoarcerea exercitării, Conferința internațională „Procesul civil si executarea silită, teorie și practică” organizată la Târgu Mureş, România, în perioada 27-29 august 2015.
9. Răspunderea disciplinară a judecătorilor în Republica Moldova, Conferința internațională „Procesul civil si executarea silită, teorie și practică” organizată la Târgu Mureş, România, în perioada 27-29 august 2016.
10. Problematica executării silite a obligațiilor cu caracter fiscal în Republica Moldova, Conferința internațională „Procesul civil si executarea silită” organizată la Târgu Mureş, România, în perioada 24-26 august 2017.
11. Procedura contenciosului administrativ în lumina noului Cod administrativ al Republicii Moldova, Conferința internațională „Procesul civil si executarea silită” organizată la Târgu Mureş, România, în perioada 31 august-02 septembrie 2018.

Alte publicații

1. Belei Elena (coautor). Situaţii de drept la procedura civilă. // Chişinău, 2005.
2. Macinscaia Vera, Visternicean Dumitru, Belei Elena. Seria Suporturi de curs, Institutul naţional de Justiţie. Cartea IV // Chişinău, 2008.
3. Elena Belei redactor responsabil, colectiv de autori. Culegere de teste și situații de caz la disciplina Drept procesual civil (partea generală) // Chișinău, 2013.
4. Elena Belei redactor responsabil, colectiv de autori. Culegere de teste și situații de caz la disciplina Drept procesual civil (partea specială) // Chișinău, 2013.
5. Elena Belei redactor responsabil, colectiv de autori. Culegere de teste și situații de caz la disciplina Drept procesual civil (partea generală și partea specială) // Chișinău, 2013.
6. Elena Belei redactor responsabil, colectiv de autori. Proceduri judiciare civile culegere de curriculum la masterat // Chișinău, 2013.
7. Elena Belei coordinator Materiale metodico-didactice pentru programul de studii la master Proceduri judiciare civile // Chișinău, 2015.

Participarea la elaborarea proiectelor de legi
1. Proiectele Regulamentelor privind lansarea activității Institutului Național al Justiției.
2. Proiectul Legii nr.155 din 05.07.2012 privind modificarea Codului de procedură civilă.
3. Proiecul Legii nr. 191 din 23.09.2016 privind modificarea Codului de executare, septembrie – decembrie 2014.
4. Proiectul Legii de simplificare a Codului de procedură Civilă – actualmente.
5. Proiectul Codului administrativ – actualmente.

Limbi vorbite
Româna-maternă
Engleza-nivel intermediar
Rusa-nivel avansat
Franceza-nivel avansat