Felicia Păscăluță

Doctor în drept, lector universitar

Informații personale
locul nașterii: Republica Moldova, r-nul Fălești, s. Albinețul Vechi
data nașterii: 22.04.1979

Informații de contact
str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 206, MD-2009, Chișinău
+373 698 0 99 33
e-mail: feliciapascaluta79@mail.ru

Domeniile de cercetare
Dreptul muncii
Litigiile de muncă
Dreptul familiei

Disciplinele predate
Dreptul muncii
Dreptul familiei
Actele de administrare în cadrul raportului juridic de muncă

Educație și formare
2016 – avocat, Biroul Asociat de Avocați Facultatea de Drept;
2015 – Certificat privind absolvirea cursului de Formare la specialitatea Modulul psihopedagogic;
2015 – Studii de doctorat, Titlul științific: Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, tema tezei: „Formele controlului respectării legislației în domeniul securității și sănătății în muncă”;
2002 – Studii de masterat, Titlul științific: Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, tema tezei: „Reglementarea juridică privind dreptul la muncă în Republica Moldova”;
1996-2001 – Studii de licență, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept.

Experiență relevantă
2015- prezent – doctor în drept, lector universitar, Departament Drept Privat, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova;
2008-2015 – Magistru, lector universitar, Catedra Dreptul Muncii, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova;
2003-2008 – Magistru, lector universitar, Catedra Drept procesual civil, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

Publicații

Articole în reviste ştiinţifice
1. Asigurarea dreptului la muncă-reglementare internaţională a dreptului la muncă Academia de Administrare Publică pe lăngă Guvernul R.M., 04.04.2003. Revista trimestrială metodico-ştiinţifică, Administrarea Publică, nr.4/2003, în coautorat cu N.Romandaş, pag.141-147- categoria C.
2. Realizarea principiului libertăţii muncii în Republica Moldova, Revista Naţională de Drept, nr. 8-9, 2010, p.37-39 – categoria C
3. Evoluţia instituţiei supravegherii şi controlului respectării legislaţiei muncii, Revista Naţională de Drept, ediţie specială, nr. 10-11.2011, p.91-94 – categoria C
4. Controlul obștesc asupra respectării legislației muncii în Republica Moldova, Analele științifice ale Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, volumul al IX-lea, partea 2, Tendințe actuale vizînd cadrul legal și rolul social al cooperației de consum, Chișinău 2011, p.231-235 – categoria C
5. Statutul juridic al inspectorului de muncă în Republica Moldova, Analele științifice ale Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, volumul al X-lea, Perfecționarea cadrului legal și rolul social al cooperației de consum, Chișinău 2012, p. 291-295– categoria C
6. Răspunderea juridică a salariatului în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor de organizare a securității muncii, Revistă metodico-științifică trimestrială, Administrarea Publică, Chișinău 2014, aprilie-iunie nr.2/2014, p. 148-154- categoria C
7. ROMANDAȘ N., PĂSCĂLUȚĂ, F. Inspectoratul de Stat al Muncii – autoritatea de bază cu atribuţii de supraveghere şi control în domeniul securităţii şi sănătăţii munci. În: Revista metodico-științifică trimestrială, Administrarea Publică, Chișinău, aprilie-iunie 2016, nr. 2 (90), p. 38-47. – categoria C

Materiale/ teze la forurile ştiinţifice
1. Reglementări privind încheierea contractului individual de muncă prin cumul. Dezvoltarea constituţională a R.M. la etapa actuală. 10 ani sub auspiciile constituţiei R.M., Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, Academia de Administrare Publică pe lăngă Preşedintele Republicii Moldova, Chişinău 2004, pag.1256-1259.
2. Reglementări privind controlul și supravegherea respectării legislației muncii în Republica Moldova, Consolidarea administrației publice în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova, Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, Academia de Administrare Publică pe lăngă Preşedintele Republicii Moldova, Chișinău, 22 mai 2007, p.71-72
3. Sistemul organelor care exercită supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii în R.M, Institutul de ştiinţe administrative din R.M., Comunicări ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative din R.M., Administraţia publică în statul de drept, Chișinău 27-28.09.2008, p.118-120
4. Rolul Inspecției Muncii în reglementarea unor probleme privind protecția muncii, Academia de Administrare Publică – 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova, Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, Academia de Administrare Publică pe lăngă Preşedintele Republicii Moldova, Chișinău, 21 mai 2008, p. 281-282.
5. Legalitatea supravegherii şi controlului respectării legislaţiei muncii, Teoria şi Practica Administrării Publice, Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice. Administrația publică în contextul programului de guvernare” Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare”. Academia de Administrare Publică pe lăngă Preşedintele Republicii Moldova, Chișinău, 21 mai 2010, p.159-161
6. Unele reflecţii juridice privind modelarea deciziilor angajatorului în segmentul resurselor umane în vederea optimizării cheltuielilor pentru personalul angajat, Conferinţa Internaţională „Modernizarea şi eficientizarea comerţului şi activităţii Cooperativei de Consum în economia concurenţială” Ediţia XVIII, Chișinău, UCCM, 28-29 aprilie 2010, p. 73-76
7. Rolul sindicatelor în exercitarea controlului obştesc asupra respectării legislaţiei muncii în sistemul de parteneriat social, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Parteneriatul social în contextul transformărilor sistemico-economice”. Proiectul „Consolidarea capacităţii Moldovei de gestionare a pieţii muncii şi de reîntoarcere a migranţilor” în cadrul parteneriatului de mobilitate cu Uniunea Europeană implimentat de către Serviciul Public Suedez de Ocupare a Forţei de Muncă, Chișinău 25.10.2011, p.116-121

Conferinţe cu participare internaţională
1. Statutul juridic al inspectorului Inspecției Muncii, Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice cu participare internațională, Teoria şi Practica Administrării Publice. Edificarea statului de drept și modernizarea administrației publice prin prisma practicilor europene, Chișinău, Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, 22 mai 2012, p.194-195
2. Reflecții privind cerințele inspectorului muncii la efectuarea controlului în cadrul unității, Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice cu participare internațională, Teoria şi Practica Administrării Publice, Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, Chișinău, mai 2013, p. 246-249
3. Aspecte comparative ce țin de reglementarea juridică a dreptului salariaților la securitatea și sănătatea muncii. Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului, Materiale ale mesei rotunde cu participare internațională consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, 11 decembrie 2013, Chișinău, 2014, p.183-191
4. Controverse legale și doctrinare privind raportul dintre securitatea muncii şi protecţia muncii, Teoria şi Practica Administrării Publice, conferinţă internaţională ştiinţifico-practică cu participare internațională, «Edificarea statului de drept și modernizarea administrației publice», Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, Chișinău, mai 2014, p. 164-167
5. Răspunderea juridică a angajatorului în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor de organizare a securității muncii, Conferință științifică internațională „Interacțiunea dreptului intern și dreptului internațional: provocări și soluții”, Chișinău, 14 noiembrie 2014. Manifestare dedicată celei de-a 70-a aniversări a dlui profesor universitar Nicolae Osmochescu. Vol. II. Chișinău 2015, p. 219-225
6. Principiile de activitate ale Inspectoratului de Stat al Muncii, Conferință științifică internațională „Două decenii ale doctrinei constituționale sub auspiciile Constituției”, Chișinău, 16-17 octombrie 2014.
7. Reglementarea securităţii şi sănătăţii în muncă prin prisma instrumentelor internaţionale şi a legislaţiei Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, Chișinău, decembrie 2015
8. Aspecte particulare privind organizarea securităţii şi sănătăţii muncii în domeniul agriculturii și în cel al serviciilor de construcţii. Conferință științifico-practică internațională, Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, Contribuția tinerilor cercetătorila dezvoltarea administrației publice, Chișinău, 26 februarie 2016.
9. Exercitarea controlului şi a supravegherii de stat de către autorităţile publice cu competenţe restrînse în domeniul respectării legislaţiei muncii. Conferință științifico-practică internațională, Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, Chișinău, 20 mai 2016.
10. Abordarea conceptului de supraveghere şi control asupra respectării legislaţiei muncii în cadrul ştiinţei dreptului muncii şi a dreptului administrativ, Conferință științifică națională cu participare internațională „Integrare prin Cercetare și Inovare” cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universității de Stat din Moldova, Chișinău, 28-29 septembrie 2016.
11. Institutul de Cercetare şi Inovare al Universităţii de Stat din Moldova Facultățile Universităţii de Stat din Moldova Școlile Doctorale ale Universităţii de Stat din Moldova organizează în perioada 9-10 noiembrie 2017 Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, Departamentul Drept Privat, „Conceptualizarea principalelor forme de exercitare a controlului și a supravegherii în domeniul securității și sănătății în muncă” .
12. Materialele mesei rotunde cu participare internațională „Mecanisme de protecție a drepturilor omului”, 05.12.2017, Academia de Administrare Publică; tema: „Controlul obștesc ca una dintre formele controlului asupra respectării legislației muncii în domeniul securității și sănătății în muncă”.
13. Institutul de Cercetare şi Inovare al Universităţii de Stat din Moldova Facultățile Universităţii de Stat din Moldova Școlile Doctorale ale Universităţii de Stat din Moldova organizează în perioada 8-9 noiembrie 2018 Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, Departamentul Drept Privat, „Răspunderea juridică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”.
14. Conferință științifico-practică internațională, cu genericul: Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice, ediția a IV-a, Academia de Administrare Publică, 23.02.2018 „Modul de elaborare a instrucțiunilor și instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă”.
15. Institutul de Cercetare şi Inovare al Universităţii de Stat din Moldova Facultățile Universităţii de Stat din Moldova Școlile Doctorale ale Universităţii de Stat din Moldova organizează în perioada 8-9 noiembrie 2018 Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, Departamentul Drept Privat „Răspunderea juridică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”.
16. Materialele mesei rotunde cu participare internațională „Mecanisme de protecție a drepturilor omului”,15.12.2018, Academia de Administrare Publică, „Consacrarea legală a obligaţiilor şi a drepturilor angajatorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”.
17. Conferința științifică națională cu participare internațională, REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE ALE ÎNVĂȚĂMÎNTULUI JURIDIC NAȚIONAL, 01-02 octombrie 2019, Chișinău. Secțiunea a II – Drept Privat: Instituțiile dreptului privat între tradiție și modernizare. Tema: „Modul de cercetare a accidentelor de muncă”.
18. Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare si inovare”, USM, 7-8 noiembrie 2019, „Evoluția reglementărilor în domeniul securității și sănătății în muncă” .

Manual
BOIȘTEANU E., ROMANDAȘ N., PĂSCĂLUȚĂ F. Ghidul specialistului în resurse umane. Chișinău, 2016, „Tipografia Centrală”, 188 p., ISBN 978-9975-53-750-6

Limbi străine cunoscute
Rusa – fluent

Premii, distinctii
Gradația de merit de categoria a II pe anul de studii 2012-2013; 2013-2014.

Distincții pentru activitate prodigioasă
10.2011 – diplomă pentru realizări distincte didatico-ştiinţifice, merite deosebite în domeniul pregătirii cadrelor de înaltă calificare şi cu prilejul celei de-a 65 aniversări din ziua fondării Universității de Stat din Moldova.

Mențiuni
10.05.2011 – certificat de perfecţionare pentru realizarea cursului tematic de formare continuă „Evaluarea rezultatelor academice din perspectiva competenţelor”;
14-16.12.2011 – certificat de participare la seminarul de instruire „Cele mai bune practici ale UE în domeniul managementului migraţiei forţei de muncă”;
02.2010 – certificat de paricipare la seminarul metodic „Integrarea Interactivă a Materialelor Video în predarea Dreptului”.