Igor Ciobanu

Igor Ciobanu

Contact
+373 069105135
E-mail: bpap.iciobanu@gmail.com

Domenii de cercetare
Criminologie, Drept Penal, Drept Execuţional, Victimologie

Disciplini predate
Criminologie
Drept penal

Studii
Doctor în Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2000
Tema tezei de doctorat: „Criminalitatea organizată la nivel transnaţional şi formele ei de manifestare în Republica Moldova”
Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1992

Activitatea profesională
Şeful Biroului, Biroul Asociat de Avocaţi „Avocaţii Publici”, 2006- prezent
Director de Proiect, Proiectul Naţional: „Implementarea modelului Avocaţilor Publici în baza Legii cu privire la Asistenţa Juridică Garantată de Stat în Republica Moldova”, 2006- prezent
Conducător şi consultant cu dreptul de conducere/consultare ştiinţifică a tezelor de doctor în ştiinţe la specialitatea 12.00.08, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, 2005- prezent
Membru al Consiliului ştiinţific,  Baroul Avocaţilor din Republica Moldova, 2006- prezent
Membru al Comisiei metodice, Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, 2005-2007
Membru al Consiliului metodico-ştiinţific, Procuratura Generală, 2005-2007
Secretar responsabil al Comisiei de Admitere, Facultatea de Drept a  Universităţii de Stat din Moldova, 2003, 2004
Membru, vicepreşedinte şi preşedinte al Comisiilor de Stat pentru susţinerea Examenelor de Stat şi a tezelor de licenţă, 1993-prezent; a tezelor de masterat, 2005-prezent
Membru şi Preşedinte al Comisiilor specializate de evaluare academică şi acreditare (Universitatea Slavonă din Moldova – 2004; Institutul Nistrean de Economie şi Drept – 2004; Universitatea de Criminologie – 2005; Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare” – 2005; Universitatea de Studii Aplicate din Moldova  – 2006; Colegiul de Poliţie „Dimitrie Cantemir”  – 2006)
Membru al Colegiului, Ministerul Justiţiei al RM, 2003-2005
Conferenţiar universitar, Catedra Drept penal şi criminologie a Universitatăţii de Stat din Moldova, 2002 – prezent
Expert,  Institutul de Reforme Penale, 2002 – prezent
Prodecan,  Facultatea de Drept la Universitatea de Stat din Moldova, 1996-2000
Membru al Consiliului profesoral, Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova,  1993-prezent
Anchetator,  Procuratura Militară a mun. Chişinău, Republica Moldova, dec.1992 – iulie 1993
Consultant principal al Secţiei Relaţii Externe, Ministerului de Justiţie al Republicii Moldova, noiem.1992 – dec.1992
Consultant superior în cauzele penale, Judecătoria Supremă a Republicii Moldova, aug.1992 – noiem.1992

PublicațiI

1. Manuale
Criminologie, Chişinău: F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2011. -560 p.
Criminologie, vol. III,  Chişinău: ed. Cartdidact, 2006. -296 p.
КриминологияChişinău, Tipografia Centrală,  2005. -406 p. (coautor: Ig. Zaporojan)
Criminologie, vol. II, Chişinău: ed. Cartdidact,, 2004. -298 p.
Criminologie, vol. I, Chişinău: ed. Museum, 2003. -210 p.

2. Monografii
Criminalitatea organizată la nivel transnaţional şi unele forme de manifestare în Republica Moldova Monografie, Chişinău, ed. Museum, 2001. -158 p.

3. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova
Prevenirea generală şi specială a criminalităţii // Legea şi Viaţa, 2007, nr.2 (182)
Consiliul Europei şi rolul său în lupta contra criminalităţii // Legea şi Viaţa, 2007, nr.3 (183)
Modelul preventiv de reacţie socială faţă de infracţionism // Revista Naţională de Drept, 2007, nr.3(78)
Prevenirea individuală, primară şi secundară a criminalităţii // Legea şi Viaţa, 2007, nr.4 (184)
Modelul mixt al reacţiei sociale // Revista Naţională de Drept, 2007, nr.5 (80
Noţiuni şi concepte ale prevenirii criminalităţii // Legea şi Viaţa, 2007, nr.5 (185)
Modele de prevenire a criminalităţii // Legea şi Viaţa, 2007,nr.6 (186)
ONU şi rolul ei în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii // Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”. Seria ştiinţe sociale, 2007, Anul I, nr.3
Trăsăturile definitorii ale obiectului coruperii pasive // Revista ştiinţifică „Studia Universitas”. Seria ştiinţe sociale, Anul I, 2007, nr.3, (coautor: I. Nastas)
Tendinţe moderne în politica penală: tendinţa modernă // Revista Naţională de Drept, 2007, nr.8 (83)
Tendinţe moderne în politica penală: tendinţa neoclasică // Revista Naţională de Drept, 2007, nr.11 (86)
Modelul curativ – cel mai nou model de politică penală // Revista Naţională de Drept, 2008, nr.1 (88)
Modelul represiv de reacţie socială împotriva criminalităţii // Revista Naţională de Drept, 2008,nr.4 (91)
Crima organizată transnaţională – pericol real pentru economia naţionalăi // Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, Seria Ştiinţe Sociale, Anul II, 2008, nr.1 (11)
Tehnici şi metode de resocializare a infractorului // Legea şi Viaţa, 2008, nr.6 (198)
Politica penală – etape, obiective şi direcţii de acţiune // Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, Seria Ştiinţe Sociale, Anul II, 2008, nr.4 (14), (coautor: Iulian Groza)
Tendinţele criminalităţii în Republica Moldova // Legea şi Viaţa, 2008, nr.9 (201)
Psihologia privării de libertate şi a resocializării condamnaţilor // Legea şi Viaţa, 2008,  nr. 10 (202)
Noul sistem de asistenţă juridică garantată de stat în Republica Moldova -etape şi perspective // Avocatul poporului, 2008, nr.8-9, (coautor: N. Hriptievschi)
Istoria dreptului penal roman şi francez- sursă pentru definitivarea subiectului special al infracţiunilor de corupţie // Revista Naţională de Drept, 2008, nr. 12 (99)(coautor: I. Nastas)
Geneza şi modele de sancţionare a furtului în legislaţia penală a Republicii Moldova // Avocatul poporului, 2008, nr.12, (coautor: V. Hulea)
Evoluţia conceptului de persoană cu funcţie de răspundere în legislaţia penală naţională // Revista Naţională de Drept, 2009, nr. 1 (100), (coautor: I. Nastas)
Cauzele criminalităţii economice în republica Moldova // Revista Naţională de Drept, 2009, nr. 10-12
Preocupările Consiliului Europei în domeniul identificării direcţiilor principale de organizare a luptei contra criminalităţii // Revista de Ştiinţe Penale. Ediţie specială, 2008-2009

Participarea la elaborarea proiectelor de legi
Membru al comisiilor privind elaborarea şi modificarea actelor legislative (inclusiv grupul de lucru privind elaborarea noului Cod Penal al Republicii Moldova – 2001 – 2002), 1992-prezent

Membru în asociații de profesioniști
Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 1993 – prezent

Membru în instituții naționale/internaționale
Consiliul ştiinţific al Baroului Avocaţilor din Republica Moldova, 2006-prezent
Consiliul metodico-ştiinţific al Procuraturii Generale, 2005-2007

Alte responsabilități profesionale
Membru al Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru conferirea gradului ştiinţific de doctor în drept (specialitatea: 12.00.08), 2006-prezent
Membru al Colegiului de redacţie a Revistei de Ştiinţe Penale, 2005-prezent
Membru al Seminarului interuniversitar de profil, specialitatea: 12.00.08, 2005-prezent
Conducător şi consultant cu dreptul de conducere / consultare ştiinţifică a tezelor de doctor în ştiinţe la specialitatea 12.00.08 (Dispoziţia nr. D-312-20/12 din 20.08.05 a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare), 2005-prezent

Limbi străine cunoscute
Rusa – fluent