Nicolae Roșca

Nicolae Roșca

Contact
nicolae.rosca@gmail.com

Domenii de cercetare
Dreptul afacerilor, dreptul societăţilor comerciale, dreptul pieţei de capital, dreptul insolvabilităţii, dreptul civil

Experiență profesională
2019-prezent: Judecător, Curtea Constituțională
2010-2014: Membru și Președinte al Colegiului disciplinar al judecătorilor din Republica oldova
2008-2013: Membru al Consiliului Științific consultativ de pe lângă Curtea Supremă de Justiție;
2005-2007: Membru al Comisie de Licențiere a Profesiei de Avocat
2005-2007: Membru al Comisiei de Licențiere a Activității Notariale
2004-2008. Membru al Consiliului de experți a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
din 1993: Avocat

Activitatea academică
prezent: Doctor, conferențiar universitar, Șef al Departamentului Drept Privat din cadrul Facultății
din 1992: Cadru didactic în cadrul Facultății de drept a Universității de Stat din Moldova

Alte competențe
Limbi: rusa;
Competențe de utilizare a calculatorului: MS Office; Word; Power Point, navigare web.

Participarea la elaborarea proiectelor de legi în Republica Moldova:
-Legea cu privire la cadastrul bunurilor imobile;
-Legea cu privire la licenţiere;
-Legea cu privire la condominium;
-Legea cu privire la protecţia micilor întreprinzător;
-Legea cu privire la societăţile cu răspundere limitată;
-Codul civil;
-Legea cu privire la organizaţiile necomerciale;
-Legea apelor.

Publicații

I. Manuale

 • Dreptul afacerilor. Chişinău, 2011, 571 p. (Coautor: BAIEŞ, SERGIU);
 • Drept civil, Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Ediţia a IV-a. Chişinău, 2011, 390 p. (Coautor: BAIEŞ, SERGIU);
 • Suporturi de curs la: Dreptul civil, dreptul succesoral, dreptul funciar; dreputl muncii; dreptul familiei; Chişinău 2008, 376 p. (în colaborare)
 • Drept civil, Drepturile reale principale, Chişinău, 2005, 300 p. (Coautor: BAIEŞ, SERGIU)

II. Monografii

 • Principii fundamentale ale dreptului de proprietate. Ed. Arc, Chişinău, 2000 p.346. (în colaborare);
 • Instituţia falimentului în legislaţia Republicii Moldova. Firma editorial-poligrafică „Tipografia Centrală”, Chişinău, 2001, p.172.

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

 • Recenzie la manualul (cursul de prelegeri) „Dreptul economic (partea generală)” elaborată de Eugenia Cojocari, doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM) // Revista Naţională de Drept, 2008, nr.10, pag.77-82. (Coautor: BAIEŞ, SERGIU);
 • Comentariu ştiinţifico-proactic la Legea nr.135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată. //Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2008, nr. 5-10; 2009 nr.1-10. (în colaborare);
 • Aporturile monetare şi nemonetare la formarea captitalului social al societăţii comerciale.// Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2011, nr.1. Pag.34-46.
 • Dreptul afacerilor în Republica Moldova.// Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de drept, Serie nouă, nr.1, Chişinău, 1998, p.40-45.
 • Unele aspecte juridice ale activităţii economice aducătoare de profit. //Avocatul poporului, 2000, nr. 7-9.
 • Aspecte juridice ale noţiunii de capital social al societăţii cu răspundere limitată şi formarea acestuia. // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Serie nouă, nr.5, Chişinău, 2001, p.94-103.
 • Consideraţiuni asupra noţiunii de persoană juridică de drept privat şi asupra structurii organizatorice a acesteia. // Avocatul Poporului, 2003, nr.3-4, p.15-19.
 • Unele consideraţiuni privind fondatorii societăţii comercial. // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 2000/2002″. Chişinău, 2003, p.123-124.
 • Înregistrarea de stat a societăţilor comerciale prin prisma noului Cod civil al Republicii Moldova.// Buletinul Judecătoriei Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor, 2003, nr.5, p. 9-14.
 • Consideraţiuni asupra conţinutului denumirii de firmă a societăţii comerciale. // Buletinul Judecătoriei Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor, 2003, nr.6, p.6-12.
 • Comentariu la noul Cod civil al Republicii Moldova (art. art. 55, 56,57).// Buletinul Judecătoriei Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor, 2003, nr.7, p.13-16.
 • Consideraţiuni privind capacitatea civilă a societăţii comerciale. // Avocatul poporului, 2003, nr.11-12.
 • Armonia sistemului judecătoresc.// Buletinul asociaţiei tinerilor jurişti, 1998, nr.5.
 • Subiecte supuse procedurii falimentului. // Avocatul poporului, 2001,nr. 1-3;
 • Administratorul procedurii de faliment // Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2001, nr. 6.
 • Unele aspecte ale eticii avocatului în raport cu clienţii. // Avocatul Poporului, 2001, nr. 4-6.
 • Unele aspecte ale aplicării normelor juridice. //Avocatul Poporului, 2001, nr.7-9.
 • Competenţe în materia falimentului // „Avocatul Poporului”, 2001, nr.10-12.
 • Unele consideraţiuni asupra conceptului statului de drept.//„Avocatul Poporului”, 2002, nr.4-6.
 • Bunurile imobile. Importanţa reglementării juridice.//Analele ştiinţifice ale USM, 1998, nr. 1. (Coautor: BAIEŞ, SERGIU);
 • Protecţia Dreptului de proprietate. // Analele ştiinţifice ale USM, 2000, nr. 4. (Coautor: BAIEŞ, SERGIU)
 • Noţiunea de insolvabilitate prin prisma Legii insolvabilităţii nr. 632/2001 // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice” Volumul I, Chişinău, 2005, p.250-254.
 • Precizări teoretice privind înaintarea şi admiterea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice” Volumul I, Chişinău, 2006, p.349-352.
 • Unele precizări privind particularităţile tranzacţiilor de proporţii încheiate de societatea comercială pe acţiuni, // Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2008, nr. 4.

IV. Articole în reviste de specilitate străine

 • Insolvabilitatea în dreptul Republicii Moldova – o instituţie modernizată a procedurii „vendetio bonorum” din dreptul roman. Revista de Ştiinţe Juridice, Craiova, 2007, nr.4 pag.71-76;

V. Comunicări ştiinţifice

 • Reorganizarea societăţilor comerciale.// Conferinţa corpului didactico-ştiinţific, „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1998/1999″. Chişinău, 2000, p.67-68.
 • Particularităţile dizolvării şi lichidării societăţilor comerciale în legislaţia Republicii Moldova // în materialele conferinţei ştiinţifico-practice linternaţională cu genericul „Dezvoltarea legislaţiei civile a statelor CSI în perioada contemporană” Belgorod, Federaţia Rusă 15-16 noiembrie 2007;
 • Nulitatea actelor juridice ale debitorului anterioare intentării procesului de insolvabilitate. Rezumat al comunicării la Conferinţa ştiinţifică internaţională. Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere, Ştiinţe socioumanistice, Volumul II, Chişinău, 2006, p.357-358;
 • Nulitatea societăţii comerciale şi consecinţele ei. // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific, „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 2000/2002″, Chişinău, 2003, p.125-126.
 • Efectele juridice generate de hotărârea de intentare a procesului de insolvabilitate. Rezumat al comunicării la Conferinţa ştiinţifică internaţională. Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere, Ştiinţe socioumanistice, Volumul II, Chişinău, 2006, p.359-360;
 • Armonizarea legislaţiei naţionale privind societăţile comerciale. // Materialele Conferinţei Ştiinţifico-practice cu genericul „Codul civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective”, Chişinău, 18-19 septembrie 2008;
 • Armonizarea legislaţiei naţionale privind societăţile comerciale la rigorile Directivei Uniunii Europene nr.68/151/EEC. // Materialele Conferinţei Ştiinţifico-practice „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept” consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a USM, Chişinău, 16 octombrie 2009;
 • Particularităţil vânzării întreprinderii ce aparţine debitorului insolvabil. Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „CREŞTEREA IMPACTULUI CERCETĂRII ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE INOVARE” consactată aniversării 65 de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova Chişinău, 21-22 septembrie 2011
 • Desemnarea administratorului insolvabilităţii. Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „CREŞTEREA IMPACTULUI CERCETĂRII ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE INOVARE” consacrată aniversării 65 de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova Chişinău, 21-22 septembrie 2011;
 • ,,Lichidarea masei de bitoare a debitorului insolvabil” // Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională cu genericul „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”, 25-26 septembrie 2012, Chişinău
 • ,,Unele particularităţi ale nulităţii hotărîrilor adunării generale a acţionarilor” // Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională cu genericul „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”, 25-26 septembrie 2012, Chişinău.
 • Drepturile reale.// Manualul judecătorului pentru cauze civile, Chişinău, 2013, pag.843-870; (coauthor S. Baieş).
 • VI. Comentarii de legi şi alte acte normative
 • Comentariu ştiinţifico-proactic la Legea nr.135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată. Chişinău, 2009, 160 p.; (în colaborare);
 • Comentariu la Codul civil al Republicii Moldova (art.55-116, 145-155, 179, 192-194), Chişinău, 2006 (în colaborare);
 • VII. Alte publicaţii (inclusiv în mass-media scrisă)
 • Dreptul Afacerilor: Caiet de sarcini pentru seminare. Chişinău, CEP USM, 2012, 131 pag. (în colaborare);
 • Studiu de analiză a cadrului legislativ privind organizaţiile necomerciale din Republica Moldova, Chişinău, 2007, p.48. (în colaborare)
 • Îndrumar juridic elementar pentru cetăţeni, editura Cartier, Chişinău 2011. pag. 982. (în colaborare);
 • Codul de procedură civilă. Culegere de acte normative în domeniul justiţiei. Pregătită de publicare de autori. Chişinău, 1997. 232 pag. (În colaborare);
 • Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de drepturile reale. Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile, Chişinău, 2006, p.524-555. (Coautor S. Băieşu);
 • Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de persoanele juridice. Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile, Chişinău, 2006, p.778-794. (Coautor: I. Muruianu);
 • Dreptul afacerilor (scheme). Firma Editorial Poligrafică „Tipografia Centrală”, Chişinău, 2001, p.163. (coauthor Sergiu Băieşu);
 • Drept civil (scheme). Firma editorial-poligrafică „Tipografia Centrală”, Chişinău, 2001, p.195. (coauthor Sergiu Băieşu);
 • Drept privat roman (scheme).Firma editorial-poligrafică „Tipografia Centrală”Chişinău, 2001, p.87. (În colaborare);
 • Fondarea, înregistrarea şi personalitatea juridică a societăţii comerciale, autoreferat a tezei de doctor in drept. Chişinău, 2003, p. 26;Un cadru juridic perfect drept condiţie a prosperităţii // Economie şi reforme, 1998, nr.1.