Vlad Vlaicu

Vlad Vlaicu

Date de contact
Str. M. Kogălniceanu 61, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 79702468
E-mail: d.Vlaicu@mail.ru

Domenii de cercetare
Drept fiscal, Drepturile omului, Avocatură

Disciplini predate
Drept fiscal
Procedura fiscală și de examinare a cazurilor de încălcare fiscală
Reglementarea juridică a impozitelor și taxelor

Studii
2009: Doctor în drept, Academia de Științe a Moldovei;
2009: Licențiat în pedagogie și psihologie, Universitatea de Stat din Moldova;
2006: Master în drept, Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova;
2003:Licențiat în drept, Universitatea de Stat din Moldova;

Activitate profesională
din 2019 – până în prezent: Membru al Comisiei de cenzori ai Uniunii Avocaților
din 2017 – până în prezent: Membru al Grupului de lucru de elaborare a noului Codul Fiscal
din 01.07.2012 – până în prezent: conferenţiar universitar,  Departamentul Drept Public, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldov:
titularul disciplinei Drept  fiscal, Ciclu I, Licenţă;
titularul disciplinei Procedura fiscală și de examinare a cazurilor de încălcare fiscală; Reglementarea juridică a impozitelor și taxelor, Ciclu II, Master;
din 2011 – până în prezent: Formator Judecători, Institutul Naţional al Justiţiei:
titularul disciplinei Particularităţile soluţionării litigiilor fiscale, pentru judecători;
2011 – 2019: Conferenţiar universitar cumulard, Facultatea de Drept, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”:
titularul disciplinelor Drept  fiscal, Drept financiar, Ciclu I, Licenţă;
titularul disciplinei Reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor, Ciclu II, Master;
din 2010 – până în prezent: Avocat la Biroul Asociat de Avocaţi ”Facultatea de Drept”, Universitatea de Stat din Moldova.
de la 2008  –  până în 2012: Prodecanul Facultăţii de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

Alte activități
Expert evaluator la Agenţia Națională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare;
Membru al Comisiei de Certificare a auditorilor pe lângă Ministerul Finanțelor;
Membru al Grupului de lucru privind impozitarea avocaților, Uniunea Avocaţilor.

PUBLICAŢII

Manuale / Note de curs
1. Vlaicu Vlad, Cuznețov Alexandru, Iurie Mihalachi, Marcel Lungu, Natalia Bacalu, Olga Tretiacov, Alexandr Calenic, Dreptul afacerilor, Editura CEP U.S.M., Chișinău, 2013, 400 p
2. Vlaicu Vlad, Rotaru Aurel, Boagi Viorica, Vidaicu Daniela, Drept fiscal, suport de curs, Editura CEP USM, Chișinău, 2014, 300 p.

Comunicări ştiinţifice la conferințe (cele mai relevante)
1. Organele cu atribuţii de administrare fiscală//Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică cu genericul ,,Societatea Civilă în realizarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei 2011-2016”, 14 octombrie 2011,  Chişinău, Ediţie Specială Revista Naţională de Drept, Nr. 10-11(133-134) din 2011, pag.26-28.
2. Unele aspecte referitor la conceptul şi efectele aplicării taxelor vamale//Conferinţa Ştiinţifică cu participare internaţională,,Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare 25 – 26 septembrie 2012, Chişinău,  S.M., pag. 147-150.
3. Taxele rutiere – aspecte teoretico-juridice//Conferinţa Ştiinţifică cu participare internaţională,,Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare 25 – 26 septembrie 2012, Chişinău, U.S.M., pag. 150-155.
4. Aspecte teoretico-practice ale taxelor locale în R.Moldova //Analele U.S.P.E.E. Constantin Stere, Nr.1, 2013, pag.19-25.
5. Impozitele și taxele generale de stat în Republica Moldova – aspecte teoretico-juridice// Congresul al 37-lea al Academiei Romano-Americane de Științe și Arte(ARA), Chișinău, 04-09 iunie 2013 în materialele congresului, Proceeding, Presses Internationales Polytechnique, Montreal, Canada, p.124-130.
5. Evaziunea fiscală – aspecte teoretico-juridice// Conferința Științifică Internațională ”Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relațiilor economice: tradiții, actualitate și perspective”, Chișinău, 22.04.2013, în lucrarea cu același nume, Editura U.S.M., 2014, pag.69-76.
7. Unele aspecte legate de apariția și evoluția istorică a impozitelor și taxelor// Conferința științifică cu participare internațională ”Integrare prin cercetare și inovare”, Chișinău, USM., 10-11 noiembrie 2014, 78-82.
8. Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale – organ cu atribuții de administrare fiscală// Conferința științifică cu participare internaţională ”Integrare prin cercetare și inovare”, Chișinău, USM., 10-11 noiembrie 2014, pag.75-77.
9. Evaziunea fiscală – aspecte teoretico-pactice// Rezumatele tezelor de master anii 2011 – 2013, 2012 – 2014, Chişinău, 2015, p.407 – 423.
10. Drepturile şi obligaţiile organului fiscal şi a funcţionarului fiscal – aspecte teoretico-juridice //Conferința științifică naţională cu participare internaţională ”Integrare prin cercetare și inovare”, Chișinău, USM., 10-11 noiembrie 2015, în culegerea cu acelaşi nume, p.141-144.
11. Suport curicular la Programul de master Dreptul în afaceri// Suport curicular la Programul de master Dreptul în afaceri, Editura USM, 2015, 214 p.(Coautorat cu Roşca Nicolae, Baeş Sergiu etc.)
12. Particularitățile impozitări veniturilor și executării silite a obligațiilor fiscale restante // Conferința științifică ”Juridice Moldova”, Chișinău, USM., 12.05.2017, în culegerea cu denumirea Conferința Juridice Moldova, panel Drept civil, penal, fiscal, p.1-7.â

Membru în asociații profesionale
Uniunea Avocaților din Republica Moldova
Uniunea Juriştilor din Republica Moldova

Limbi străine cunoscute
Rusa – fluent
Franceza – bine

Premii / Distincții / Decorații
2019: Diploma de onoare a Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova;
2016: Diploma Universității de Stat din Moldova pentru activitate prodigioasă;
2012: Diploma de onoare a Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova;
2009: Diploma de onoare a Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova – 2009.